top of page
About Us Detailed

מי אנחנו?

כאן זה לא אולפן (כזל"א) נוסד בשנת 2012 על ידי קבוצת מור׊׉ ותלמיד׊׉, שהיו מתוסכל׊׉ מחוויות האולפן שלה׋, שבו האופן בו נלמדה השפה היה, לעיתים קרובות מדי, מנותק מהמציאות. הקבוצה האמינה שבית ספר ללימוד שפות צריך ללמד את שפת היומיום ולהתבסס על סיטואציות מהחיים האמיתיים ככל שניתן. הקבוצה גם זיהתה את המחסור בבתי ספר לשפות המלמדים את שתי השפות - עברית וערבית, והאמינה שהפעולה הראשונה לצמצום המחסומים התרבותיים בתוך ישראל צריכה להיות צמצום מחסומי השפה.

 

כיום כזל"א מתבלט כאחד מבתי הספר לשפות היחידים בישראל המלמד עברית וגם ערבית ומנוהל על ידי יהודי׊׉ ופלסטיני׊׉ יחדיו. הלמידה בכזל"א מתמקדת יותר בדיבור ובשיחות יומיומיות ופחות בספרי לימוד או תרשימי דקדוק.      

Hebrew and Arabic staff stand in front of the language studio in Tel Aviv
Teaching Hebrew, Arabic, Language Israel

שיטת הלימוד שלנו

ראשית, אנו מלמד׊׉ על בסיס עקרונות הפדגוגיה הביקורתית ומעודד׊׉ את התלמיד׊׉ שלנו לעסוק באופן ביקורתי בעצמ׋, במציאות המורכבת של ישראל ופלסטין, ובמקומ׋ בתוכה.

הקורסים שאנו מעביר׊׉ מבוססים על נושא שמהווה את ליבת השיעור. כך, התלמיד׊׉ שלנו לא רק לומד׊׉ שפה, אלא גם מרחיב׊׉ את הידע שלה׋ בנושאים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים.

שנית, אנו מאמינ׊׉ כי כל תלמיד׌ ה׊א מורה וכל מורה ה׊א תלמיד׌. זה נכון במיוחד כשמדובר בחינוך מבוגר׊׉. מכאן, שכל השיעורים שלנו בנויים ליצירת חוויית למידה קולקטיבית, בשונה מסביבה בה המורה מלמד׍ והתלמיד׊׉ לומד׊׉.

Students hold up fun Hebrew learning cards
Arabic Ulpan, Tel Aviv, Jerusalem, Hebrew
Principles Ulpan, Hebrew, Arabic, Language School, Tel Aviv

עקרונות כזל"א

אנחנו לא לומד׊׉ עברית וערבית, אנחנו לומד׊׉ בעברית וערבית. מטרתנו אינה רק ללמוד דקדוק או איות, אלא גם לרכוש את הכלים ההכרחיים להבנת הסביבה שלנו, ולהשפיע באופן חיובי על החברה. לימוד שפה הוא חשוב, אך אינו המטרה היחידה שלנו.

איננו מסתיר׊׉ את המציאות הקשה של המקום הזה. במקום זאת, אנו עוסק׊׉ באופן פעיל וביקורתי בנושאים אלה בעברית ובערבית. חינוך ביקורתי אינו מקבל את הדברים כפי שהם. 

כל תלמיד׌ ה׊א מורה וכל מורה ה׊א תלמיד׌. משמעות הדבר היא, שלכל קורס יש מורה, אשר פועל׍ על פי עקרונות הפדגוגיה הביקורתית ותלמיד׊׉ שפועל׊׉ באופן זהה. כול׋ מעורב׊׉ באופן פעיל בעיצוב תהליך הלמידה יחד, בהדרכת׎ של המנחה. אנו בונ׊׉ קהילה המורכבת מלומד׊׍ שפות ברמות רבות ושונות ובעוצמות שונות, כך שנוכל ללמוד וללמד זו את זה.

אנו מאמינ׊׉ בשוויון ובמגוון אנושי ומקבל׊׉ בברכה ׭נשים חדש׊׉ מכל קצוות תבל. באמצעות לימוד שפה והשתתפות פעילה בקהילה ייחודית זו, אנו מעצימ׊׉ את עצמנו ומעודד׊׉ את כול׋ להשמיע את דעותיה׋

אנו דוגל׊׉ בשיטות לא-היררכיות ובדמוקרטיה השתתפותית בתהליכים החינוכיים שלנו ובתהליכי קבלת ההחלטות.

לימוד שפה תמיד גורם לכ׋ להיראות ולדבר מצחיק. אנחנו יודע׊׉ את זה וגם את׋. יחד נקבל עובדה זו ונהיה גא׊׉ בהתקדמות שאנו עוש׊׉ יחד. אמון הוא המפתח להתקדמות, ואנחנו נבנה אותו יחד!

bottom of page